រោងចក្រផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ អតិផរណាណូអែល - ប្រទេសចិន រោងចក្រអតិផរណាណូអែល

ទុកសាររបស់អ្នក។